POLAT YOL YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

POLAT YOL YAPI SAN. TİC. A.Ş. ( POLATYOL) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri nedir?

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ("Kişisel Veri") ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi ("Özel Nitelikli Kişisel Veri") ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi Hakkında.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak POLAT YOL YAPI SAN. TİC. A.Ş. (''POLATYOL'') tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla POLATYOL'a vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini/devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz.

Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Kanun'un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: POLATYOL'un ya da POLATYOL'un iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, POLATYOL'un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile POLATYOL'un insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi, POLATYOL ya da POLATYOL ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, POLATYOL'un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarına hizmet etmektedir.

Özellikle de;

POLATYOL'un kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması, POLATYOL tarafından sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi, etkin müşteri hizmetinin sunulabilmesi,

Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi, hizmet ve tekliflerin sunulması,

Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi, her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi, İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,

Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere ve ziyaretçilere destek hizmetinin sağlanması,

POLATYOL ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması, Pazarlama, pazarlama yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi, çalışanların ''Veri Sahibi'' bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

Bilgi güvenliği için gerekli süreçlerinin planlanması, icrası ve denetimi ile bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

Faturalandırma da dahil olmak üzere finans ve/veya muhasebe ve/veya Hukuk işlerinin takibi,

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz tahdidi olmamak üzere, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla POLATYOL, Grup şirketleri ve POLATYOL'un hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun'un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları: POLATYOL'un ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, POLATYOL'un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile POLATYOL'un insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

POLATYOL faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, POLATYOL temsilcileri ve benzeri farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ve değişik hukuki sebeplerle Kanun'un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak toplanmakta ve Aydınlatma Metni'nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun'dan Doğan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle POLATYOL'a iletmeniz durumunda POLATYOL talebin niteliğine göre talebi mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, POLATYOL tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kanun'un 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. . 5, 6 ve 7 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

10. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, "yazılı" veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle POLATYOL'a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede POLATYOL'a KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler POLATYOL tarafından duyurulacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit etmekte gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek ''Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Yolu Cad. Hamza Polat İş Merkezi No: 6 Kadıköy/İstanbul'' posta adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya kvkk.polatyol@polatyol.com adresine alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.